Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner:

§ 1. Stiftelse
Foreningen blev stiftet 31. oktober 1981 som Odsherreds Kunstsamlings venner, og fortsatte fra 1995 som et organ, ”Odsherreds Kunstmuseums medlemmer”, under den selvejende institution, Odsherreds Kunstmuseum, frem til 7. januar 1998. Ved den lejlighed fik foreningen selvstændige vedtægter, og skiftede navn til Odsherreds Kunstmuseums Venner. Ved kunstmuseets overtagelse af Malergården i 2004, er foreningens virkefelt udvidet til også at omfatte Malergården under navnet: Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner.
Begge museer blev i 2012 en del af Museum Vestsjælland.
Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kunsten på Odsherreds Kunstmuseum og Malergården og at yde støtte til de 2 museer ved bl.a. indkøb af kunstværker og andre relevante aktiviteter.

§ 3. Medlemmer
Foreningens medlemmer består af interesserede, der indmelder sig i foreningen ved betaling af et årskontingent. Medlemskontingentet, gældende for kalenderåret, indbetales senest den 1.marts i det pågældende år.

§ 4. Hæftelse
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og hvert medlem har én stemme.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling og dette sker skriftligt i brev eller anden sikker fremsendelse, herunder mail, med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden vedlagt evt. bilag.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
6. Fremlæggelse af budget
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand i lige år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6
10. Valg af 2 suppleanter for et år
11. Valg af revisorer/bilagskontrollant
12. Valg af suppleant for bilagskontrollant
13. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 15 % af medlemmerne ledsaget af en skriftlig dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden én måned efter fremsættelse af begæringen. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de(t) punkt(er), begæringen omhandler.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. På generalforsamlingen føres en beslutningsprotokol indeholdende de enkelte punkter og de trufne beslutninger.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer, dog jf.§ 9.
Protokollen underskrives efterfølgende af referent og dirigent.

§ 6. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling med 3 medlemmer hvert år, for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere kan bestyrelsen nedsætte ad hoc grupper efter behov.
I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden formandsposten indtil næste ordinære generalforsamling, hvor der vælges formand for resten af valgperioden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 1 uges varsel, eller efter begæring af andet bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen varetager den daglige drift og tilrettelægger sammen med kassereren en forsvarlig regnskabsførelse med afsluttende årsregnskab, som fremlægges på den ordinære generalforsamling.
Over bestyrelsesmøderne føres et referat, der godkendes og underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende møde.

§ 7. Tegning
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen kan beslutte at foreningens overskud, efter regnskabets og budgettets godkendelse på generalforsamlingen, kan udbetales i overensstemmelse med foreningens formål.
Bestyrelsen kan efter motiveret ansøgning fra Odsherred Kunstmuseum og Malergården, vedtage at foretage á conto udbetalinger af forventet overskud i årets løb.

§ 9. Vedtægtsændringer og opløsning
Ændring i foreningens vedtægter skal ske på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. (Kvalificeret flertal).
Vedtagelse af foreningens opløsning kan kun besluttes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer og en ekstraordinær generalforsamling ved flertal med majoritet af de fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Odsherred Kunstmuseum og Malergården.

§ 10.
Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling 7. januar 1998 med rettelser senest vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. marts 2002 og endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 19. marts 2002, på den ordinære generalforsamling 25. marts 2003, på ordinære generalforsamling 29. marts 2005 og på den ekstraordinære generalforsamling samme dag, hvor Malergårdens venner er at betragte som fuldgyldige medlemmer. Senest revideret på den ordinære generalforsamling 12. april 2008, senest revideret på den ordinære generalforsamling 2. maj 2015.